Nghiên cứu phát triển

Ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 18/2019/NĐ-CP về hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh

(09/01/20 09:10)

Ngày 27/12/2019, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 195/2019/TT-BQP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 18/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về quản lý và thực hiện hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh.

Image

Lực lượng công binh trục với quả bom dưới chân cầu Long Biên, Hà Nội năm 2017

Phạm vi điều chỉnh của Thông tư này gồm:

- Công tác lập, thẩm định, phê duyệt chương trình, kế hoạch, dự án, hạng mục, nhiệm vụ và phương án kỹ thuật thi công, dự toán điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ sau chiến tranh.

- Công tác điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ và thu gom, vận chuyển, tiêu hủy bom mìn vật nổ sau chiến tranh.

- Công tác quản lý chất lượng, quản lý an toàn và quản lý thông tin trong khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh.

- Công tác đào tạo, huấn luyện và cấp chứng chỉ năng lực hoạt động điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ.

- Hợp tác quốc tế và quản lý hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh ở Việt Nam.

Đối tượng áp dụng của Thông tư: 

Cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước liên quan đến hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh. Tổ chức, cá nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật được phép hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh trên lãnh thổ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/02/2020 và thay thế Thông tư số 146/2007/TT-BQP ngày 11/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện Quyết định số 96/2006/QĐ-TTg ngày 04/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý và thực hiện công tác rà phá bom mìn, vật nổ.

(thông tin chi tiết xem File đính kèm).

http://mod.gov.vn/wps/wcm/connect/739ba3bb-532d-47b2-b063-c79c18964ab7/TT195.2019BQP.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=739ba3bb-532d-47b2-b063-c79c18964ab7

*
*
*
0 bình luận

Tin tức mớiLiên kết trang