BAN TỔ CHỨC CUỘC THI TRỰC TUYẾN

NÂNG CAO NHẬN THỨC PHÒNG TRANH TAI NẠN BOM MÌN, VẬT NỔ DO CHIẾN TRANH ĐỂ LẠI Ở VIỆT NAM

CUỘC THI ĐÃ KẾT THÚC

Kết quả sẽ được công bố từ ngày

trên Trang thông tin điện tử Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam

tại địa chỉ http://vnmac.gov.vn và Fanpage https://www.facebook.com/vnmac.gov.vn/

Ban tổ chức sẽ thông báo đến người đạt giải theo thông tin được thí sinh cung cấp trên bài dự thi (Emai, số điện thoại)