CHÀO MỪNG BẠN THAM GIA

CUỘC THI TRỰC TUYẾN GIÁO DỤC RỦI RO BOM MÌN, VẬT NỔ

(Dành cho Giáo viên và Học sinh Tiểu học & THCS tại thành phố Đà Nẵng)